4. Guia 4: moviments

4.4. Art cinètic i art òptic

4.4.3. Exercici 2: creem una obra inspirada en Bridget Riley

Movement in Squares (1961)

Bridget Riley és una pintora anglesa nascuda el 1931. És un dels noms més importants de l’art òptic i les seves obres són representades en les col·leccions dels museus d’art modern més importants del món.

És una artista que ha influït en generacions senceres. Algunes de les seves pintures són fetes per ajudants, que segueixen els dissenys i instruccions detallats de Riley. Això és un fet que posa de manifest que, com en moltes obres d’art de la segona meitat del xx, el concepte de peça és quasi més important que la seva execució. Això té un lligam clar amb l’art digital i generatiu, del qual ja hem parlat extensament.

En aquest exercici ens centrarem en una de les seves obres més icòniques: Movement in Squares (1961).

Fixeu-vos que senzillament són rectangles negres pintats sobre una superfície plana. Són disposats en una matriu on les columnes canvien d’amplada quan es van apropant a la regió «enfonsada».

Per a programar un dibuix d’aquest estil amb Snap!, podem fer-ho de diferents maneres. N’explorarem una en concret. Crearem un bloc propi o funció (anteriorment ja vam veure com fer-ho), que es dirà «rectangle» i al qual podrem passar dos paràmetres: amplada i alçària. Per a dibuixar l’obra, haurem d’anar executant la nova instrucció «rectangle» en algun bucle i anar-li canviant l’amplada quan sigui pertinent.

Nou bloc «rectangle» (width, length)

Utilitzar aquesta nova instrucció és molt senzill. Vegem-ho amb un exemple. Utilitzarem la instrucció «rectangle» per a dibuixar tres rectangles un al costat de l’altre, amb diferents amplades.

L’exercici consisteix, doncs, a accedir a aquest programa d’Snap!, que ja té la instrucció per a dibuixar rectangles creada, i a modificar-lo fent servir bucles (segurament també us caldran variables) per a dibuixar una obra inspirada en Movement in Squares de Riley.

Per exemple, la imatge següent ha estat creada amb Snap! fent servir la instrucció rectangle que acabem d’explicar. Intenteu crear-ne alguna de similar, guardeu-la i compartiu-la.