4. Guia 4: moviments

4.2. Objectius

  • Continuar l’aprenentatge de la programació com a mitjà d’expressió artística.
  • Continuar l’aprenentatge de la interacció i la computació física amb ED1.
  • Crear i compartir projectes d’arts cinètic i òptic programats amb Snap! i/o ED1.
  • Descobrir obres d’art en què el moviment té un pes important, i reflexionar entorn d’aquestes obres.
  • Aprendre alguns conceptes bàsics de programació amb Snap!, com els clons, i d’ED1, com les diferents maneres de programar un servosistema.