3. Guia 3: interaccions

3.4. Què necessitarem?

Per poder continuar amb els següents apartats del quadern, necessitareu, a part d’un ordinador amb connexió a internet per treballar amb Snap!, el kit ED1+Art i el programa de descàrrega gratuïta MicroBlocks.

Amb la placa ED1 i els continguts del kit podreu crear projectes interactius que «surten de la pantalla» de l’ordinador. L’objectiu és fer dialogar el món físic amb el món digital de manera recíproca. Aquesta reciprocitat és el que diferencia un sistema reactiu, que només reacciona a una acció d’un usuari o espectador, però no necessàriament respon de manera activa, efecte que correspondria a una interacció.