3. Guia 3: interaccions

3.2. Objectius

  • Entendre la interacció i la interactivitat, el disseny d’interacció i els diferents tipus i estils d’interacció.
  • Aprendre a afegir interactivitat en les nostres creacions.
  • Descobrir obres d’art interactiu i reflexionar entorn d’aquestes obres.
  • Aprendre a generar interactivitat amb Snap! amb el teclat, creant botons, amb la càmera web, etc.
  • Aprendre els conceptes bàsics de MicroBlocks i ED1 que us permeten crear interaccions físiques.
  • Crear i compartir projectes d’art interactius programats amb Snap! o ED1.