3. Guia 3: interaccions

3.6. Interactivitat amb el món físic: introducció a ED1

3.6.7. Exercici 5: traduint llum en so

En aquest exercici, connectarem un sensor amb un actuador de la placa per crear un sistema interactiu autònom. Farem servir, concretament, un sensor de llum, o fotoresistència, i un altaveu, tots dos, com s’ha dit, integrats a la mateixa placa.

Amb aquests dos elements, crearem una simulació d’un theremin. El theremin va ser el primer instrument musical electrònic, el qual traslladava impulsos elèctrics en freqüència de so i modificacions de volum.

Per començar, us proposem capturar els valors de quantitat de llum i traslladar-los a freqüències de so mitjançant aquest codi:

Per escriure aquest codi necessitarem afegir dues llibreries:

  1. La llibreria Basic Sensors.ubl que ens permet capturar el nivell de llum
  2. La llibreria Tone.ubl que ens permet generar sons a través del brunzidor de l’ED1

Us animem a modificar el codi tot canviant els valors 41 i 48 amb els quals traslladem el valor de la quantitat de llum a so.

Si us hi fixeu, podeu veure com es fan una sèrie d’operacions per tal de modificar el senyal cru que ve del sensor de llum. Això és una pràctica molt comuna quan treballeu amb el món físic: agafeu les dades de l’exterior i les manipuleu per tal que actuïn com necessiteu. Això no vol dir que tragueu valor o «originalitat» a les dades, sinó que feu que el vostre sistema computacional es vegi afectat per dades sensorials del món real, però que siguin funcionals dintre del vostre sistema.